UPUL

Zespół tworzący Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu od wielu lat wykonuje dokumentację urządzeniową na zlecenie starostw. Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych stanowią podstawowy dokument prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w tych lasach oraz stanowią podstawę do naliczania podatku leśnego. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, które po zatwierdzeniu przez Starostów są podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów oraz organów nadzorujących.

Naszą mocną stroną jest doświadczenie, jakie zdobył nasz zespół podczas realizacji dotychczasowych projektów. Od wielu lat jesteśmy liderem na tym rynku, realizując projekty w różnych częściach Polski. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.)

W naszym dotychczasowym dorobku (dane na koniec 2014r.) tworzyliśmy uproszczone plany urządzenia lasu w 14 województwach, 63 powiatach, 321 gminach i 5234 obrębach ewidencyjnych na łącznej powierzchni 222 975ha.

Zespół tworzący Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu od wielu lat wykonuje dokumentację urządzeniową na zlecenie starostw. Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych stanowią podstawowy dokument prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w tych lasach oraz stanowią podstawę do naliczania podatku leśnego. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, które po zatwierdzeniu przez Starostów są podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów oraz organów nadzorujących.

Naszą mocną stroną jest doświadczenie, jakie zdobył nasz zespół podczas realizacji dotychczasowych projektów. Od wielu lat jesteśmy liderem na tym rynku, realizując projekty w różnych częściach Polski. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.)

W naszym dotychczasowym dorobku (dane na koniec 2014r.) tworzyliśmy uproszczone plany urządzenia lasu w 14 województwach, 63 powiatach, 321 gminach i 5234 obrębach ewidencyjnych na łącznej powierzchni 222 975ha.

 

 

Karta kontaktów

UZGODNIENIA TERMINÓW, HARMONOGRAM PRAC, SZCZEGÓŁOWE ZAPISY UMOWY, FINANSE:

Maciej Lewandowski

Dyrektor Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel. +48 669 605 801

mlewandowski@taxusul.com.pl

 

OPRACOWANIE KAMERALNE,
OPINIOWANIE RDOŚ, PWIS, PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOŚ,
WYŁOŻENIA PLANÓW W GMINACH:

Marta Sekrecka

Kierownik Pracowni Kameralnej Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel.: +48 22 824 58 97, +48 533 023 953

msekrecka@taxusul.com.pl

 

PRACE TERENOWE, OPINIOWANIE NADLEŚNICTW, KONTROLE:

Mateusz Machalski

Kierownik Pracowni Terenowej Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel.: +48 22 824 58 97, +48 530 794 720

mmachalski@taxusul.com.pl

 

DANE EWIDENCYJNE:

Krzysztof Krupiński       

Specjalista Wydziału Systemów Informacji Przestrzennej

tel.: +48 734 449 068

kkrupinski@taxusul.com.pl

Uproszczone plany urządzenia lasu

Zespół składający się na Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji urządzeniowej.

 

Nasze dotychczasowe osiągnięcia zdobyliśmy w oparciu o prace w 16 województwach
104 powiatach, 593 gminach i 9929 obrębach ewidencyjnych na łącznej powierzchni 438 644 ha
(dane na dzień 31 grudnia 2018r.).

 

Zespół tworzący Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu od wielu lat wykonuje dokumentację urządzeniową na zlecenie starostw. Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych stanowią podstawowy dokument prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w tych lasach oraz stanowią podstawę do naliczania podatku leśnego. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, które po zatwierdzeniu przez Starostów są podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów oraz organów nadzorujących.

Naszą mocną stroną jest doświadczenie, jakie zdobył nasz zespół podczas realizacji dotychczasowych projektów. Od wielu lat jesteśmy liderem na tym rynku, realizując projekty w różnych częściach Polski. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.)

 

 

Mapa obszarów objętych UPUL wykonanych przez firmę Taxus

Dla Starostw

1. Oferta Uproszczonych planów urządzania lasu

Oferujemy wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu/inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z koniecznymi opiniami i uzgodnieniami.

Prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również z wytycznymi Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016r.

Uproszczony plan urządzenia lasu zawiera opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, który po zatwierdzeniu przez Starostę, jest podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów, oraz organów nadzorujących gospodarkę leśną.

Realizacja projektów na terenie całej Polski, pozwoliła nam zostać liderem rynku UPUL, a zdobyte doświadczenie jest mocną stroną naszego zespołu.

W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.) oraz aplikacji mobilnych służących do pracy w terenie.


2. Oferta przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko UPUL

Od początku istnienia Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu przy tworzeniu dokumentacji urządzeniowej brane są pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze.

Firma TAXUS UL sporządza Prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu, jako jeden z elementów postępowania przy opiniowaniu UPUL.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji. Wykonywane w ramach procedury Prognozy oddziaływania na środowisko, spełniają wymagania formalno-prawne oraz są zgodne z wytycznymi organów opiniodawczych.

 

 

Dla Właściciela lasu

1. Las w dokumentacji urządzeniowej

WAŻNE!
Zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie IIFSK 1506/05 o tym czy dany grunt jest lasem w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 45, poz. 435 ze zmianami), decyduje co do zasady, w pierwszej kolejności zapis w ewidencji gruntów i budynków.


Lasem w ujęciu prawnym (Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. [Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161 ze zmianami) jest grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:

a) przeznaczony do produkcji leśnej lub

b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego

albo

c) wpisany do rejestru zabytków;

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Oznacza to, że powierzchnia leśna na poszczególnej działce ewidencyjnej będzie uznawana za las jeżeli samoistnie lub z sąsiadującymi działkami z podobnym gruntem będzie stanowiła powierzchnię powyżej 0,10 ha.

W przypadku jeżeli powierzchnia z zadrzewieniem na działce (bądź kilku działkach) stanowi powierzchnię mniejszą niż 0,10 ha i jest enklawą wśród gruntów o innym użytkowaniu nie będzie w świetle prawa lasem.

Lasem jest także grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako użytek Ls a w rzeczywistości jest to teren pod linią energetyczną lub drogą.

Lasem są również powierzchnie tymczasowo pozbawione drzewostanu takie jak:

  • halizny – czyli nieodnowione zręby (powyżej 5 lat) lub przepadłe uprawy leśne;
  • płazowiny – czyli szczątkowe pozostałości drzewostanu o bardzo niskim zadrzewieniu.


WAŻNE! 
Brak drzewostanu na działce z ewidencyjnym użytkiem leśnym (Ls) nie powoduje że działka nie zostanie ujęta w UPUL.


Podstawą do utworzenia uproszczonego planu urządzenia lasu stanowi ewidencja gruntów i budynków, która znajduje się w zasobach starostwa. Na podstawie tych danych, jednostki wykonawstwa urządzeniowego, którą jest nasza firma, ujmuje poszczególne działki w planie. Firmy urządzeniowe nie mają wpływu na jakość ani aktualność tych danych, a nieścisłości w tej sprawie należy wyjaśniać w starostwie.

Ustawa o lasach określa, iż za gospodarkę w lasach należących do osób fizycznych (m.in. lasy prywatne, wspólnotowe) odpowiada starosta, na którego zlecenie tworzony jest uproszczony plan urządzenia lasu, w którym określane są wskazania gospodarcze oraz szacowane pozyskanie z lasów.


2. Obowiązki Właściciela lasu

Cytowana ustawa określa również obowiązki właściciela lasów:

„Art. 13. 1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:

a) pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

b) pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.”
 

Z takiego ujęcia prawnego wynika, że właściciele lasów, których las został przewidziany do wyrębu lub grunt leśny jest drzewostanu pozbawiony (halizny, płazowiny) będą mieli jako wskazanie gospodarcze odnowienie takiej powierzchni, czyli ponowne wprowadzenie roślinności leśnej.

 

3. Przeklasyfikownie gruntu

Ustawa o lasach mówi również o możliwości przeklasyfikowania gruntu na cele rolnicze „Art.13. 2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.”

Decyzję w tej sprawie wydaje starosta na wniosek właściciela.

Zmiana lasu na cele nierolnicze i nieleśne (w tym budowlane) określa Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zmianami]. Gdzie zmianę przeznaczenia działki określa zatwierdzony i obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zapisy w/w ustawy.

Uproszczony plan urządzenia lasu nie określa które grunty mają zostać zmienione na użytki rolne, plan może jedynie wskazywać istniejące rozbieżności pomiędzy ewidencją i stanem na gruncie.

Ujęcie gruntu leśnego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako teren nieleśny nie powoduje automatycznego braku użytku leśnego na działce. Leśny użytek gruntowy pozostaje nim do momentu rozpoczęcia się inwestycji na działce.

Do momentu rzeczywistej zmiany gruntowej (zgłoszonej w odpowiednim organie, administracyjnej) działki leśne mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy czyli jako leśne i będą ujęte w uproszczonym planie urządzenia lasu.

 

4. Podatek leśny

Jak większość gruntów, także lasy są objęte podatkiem. Podatek leśny określa Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z 2018 r. poz. 1588, 1669 ze zmianami].

Według tej ustawy lasem jest grunt leśny, który widnieje w ewidencji gruntów i budynków jako użytek Ls.

Podstawą opodatkowania jest powierzchnia [ha] ujęta w ewidencji gruntów i budynków. Wynika z tego, iż niezależnie czy grunt jest ujęty w uproszczonym planie urządzenia lasu, czy nie, podatkiem objęty jest grunt, który widnieje w ewidencji gruntów jako leśny.


Wysokość podatku leśnego określa ustawa:

„Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.”

Wysokość podatku, Na terenie danej gminy, może obniżyć rada gminy przyjmując niższą średnią cenę sprzedaży drewna.


ZMIENNE DANE:

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,98 zł.

Stawka podatku  za 2019 r. wynosi 42,2356 zł/ha.


PRZYSŁUGUJĄCE ULGI:

Według ustawy istnieją zwolnienia od podatku leśnego:

„Art. 7. 1. Zwalnia się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;

3) użytki ekologiczne.”

Z podatku w 50% są zwolnione także lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.


WAŻNE!
Z przepisów tych wynika, że grunt który jest pozbawiony drzewostanu (m.in. halizny, płazowiny) ale widniejący w ewidencji gruntów jako lasy (Ls) jest opodatkowany w 100% stawce.

Uproszczony plan urządzenia lasu powinien stanowić podstawę zwolnienia o których mowa powyżej, szczególnie ppkt  1).