Tworzenie map na potrzeby PUL

 • Mapa 1a

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowy dokumentem opracowanym dla określonego obiektu. Projekt Planu obejmuje między innymi część kartograficzną (obowiązkowy składnik PUL), w której dla danego nadleśnictwa tworzone są następujące mapy:

 • Gospodarcze w skali 1: 5 000, prezentujące granice i powierzchnie oddziałów oraz wyłączeń taksacyjnych, a także pozostałych szczegółów sytuacji wewnętrznej. Są one również stosowane jako podkład kartograficzny do przestrzennego i czasowego planowania czynności gospodarczych w granicach nadleśnictwa;
 • Gospodarczo- przeglądowe w skali 1: 10 000, przeznaczone głównie dla leśniczych. Przedstawiają przebieg granic, powierzchnie wyłączeń taksacyjnych i szczegółów sytuacyjnych w poszczególnych leśnictwach. Są także podstawą do stworzenia map siedliskowych, drzewostanowych oraz projektowanych cięć rębnych.
 • Przeglądowe w skali 1: 20 000 lub 1: 25 000 wykonywane dla obszaru obrębu leśnego, które przestrzennie wizualizują informacje o siedliskach leśnych, drzewostanach, obszarach chronionych oraz funkcjach lasu na tle oddziałów leśnych i pododdziałów, uwzględniające ważniejsze szczegóły sytuacji wewnętrznej (drogi, cieki, etc). Całość powiązana jest z kluczowymi szczegółami sytuacji zewnętrznej.
 • Sytuacyjne i sytuacyjno- przeglądowe w skali 1: 50 000 lub 1: 100 000; przedstawiają zasięg działania nadleśnictwa, rzeczywisty układ przestrzenny kompleksów leśnych, jak również inne elementy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym ciągłości elementów liniowych. Na mapie zgromadzone są dane istotne dla gospodarki leśnej i zarządzania nadleśnictwem.

Źródłem danych do stworzenia powyższych map, jest leśna mapa numeryczna, uaktualniona pod względem stanu posiadania, zmienionych i nowych szczegółów sytuacji wewnętrznej, które ustalane są w trakcie inwentaryzacji lasu.

Jak dotąd nasz zespół stworzył komplety map dla następujących nadleśnictw:

 • Torzym (2006 r.- 2015 r.; 2016 r.- 2025 r.)
 • Sława Śląska (2006 r.- 2015 r.)
 • Żagań ( 2011 r.- 2020 r.)
 • Wolsztyn (2014 r.- 2023 r.)
 • Człopa (2015 r.- 2024 r.)
 • Bytnica (2017 r. - 2026 r.)
 • Babimost (2018 r.- 2027 r.)

Firma TAXUS UL Sp. z o. o. wykonywała również mapy m. in. Do Planów Urządzenia Lasu:

 • Kompleks Leśny Las Bemowo
 • PB Kołobrzeg
 • Lasy Miejskie Poznań
 • Kompleks Leśny Puszcza Mariańska
 • Lasów Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Lasów Zakładów Chemicznych Organika- Sarzyna S. A.
 • Lasów Urzędu Morskiego w Słupsku