SIP

Jednym z nieodzownych elementów projektu Planu Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa jest część kartograficzna. Instrukcja Urządzania Lasu mówi, że w trakcie sporządzania projektu Planu należy stworzyć mapy (materiał kartograficzny):

 • gospodarcze w skali 1: 5 000. Mapy te prezentują granice i powierzchnie wyłączeń taksacyjnych oraz szczegóły sytuacyjne; stanowią również kartograficzny podkład do przestrzennego i czasowego planowania czynności gospodarczych na obszarze nadleśnictwa;
 • gospodarczo-przeglądowe w skali 1:10 000. Mapy gospodarczo-przeglądowe są najczęściej używanymi mapami przez leśniczych. Prezentują granice i powierzchnie wyłączeń taksacyjnych oraz szczegółów sytuacyjnych w ramach poszczególnych leśnictw. Służą również do kartograficznej wizualizacji zbioru informacji m.in. o siedliskach, drzewostanach czy projektowanych cięciach rębnych.
 • przeglądowe w skali 1:20 000 bądź 1:25 000. Mapy przeglądowe służą głównie do wizualizacji przestrzennej zbioru informacji o siedliskach, drzewostanach, funkcjach lasu itp., na tle oddziałów i pododdziałów, z uwzględnieniem ważniejszych szczegółów sytuacji wewnętrznej (drogi, cieki itp.) w ramach poszczególnych obrębów leśnych. Treść ta przedstawiona jest na tle sytuacji zewnętrznej pokazanej za pomocą wybranych elementów topograficznych.
 • sytuacyjne i sytuacyjno-przeglądowe w skali 1:50 000 bądź 1:100 000. Na mapach sytuacyjnych i sytuacyjno-przeglądowych przedstawia się wizualizację przestrzenną zbioru danych istotnych dla gospodarki leśnej, ważnych dla zarządzania nadleśnictwem.

Materiałem źródłowym do sporządzenia powyższych map jest zaktualizowana pod względem stanu posiadania, leśna mapa numeryczna, uzupełniona odpowiednio o zmienione oraz nowe szczegóły sytuacji wewnętrznej, ustalone w toku inwentaryzacji lasu.

Nasza firma stworzyła komplety map dla następujących nadleśnictw:

 • Torzym;
 • Sława Śląska;
 • Żagań;
 • Wolsztyn;
 • Człopa.

Oprócz wyżej wymienionych nadleśnictw firma TAXUS UL Sp. z o.o. wykonywała mapy m.in. do następujących Planów Urządzania Lasu:

 • Kompleks leśny Las Bemowo;
 • PB Kołobrzeg;
 • Lasy Miejskie Poznań;
 • Kompleks leśny Puszcza Mariańska;
 • Lasów Urzędu Morskiego w Szczecinie;
 • Lasów Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A.