PUL

Plany Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw

Jednym z głównych obszarów działalności firmy TAXUS UL są prace związane z wykonywaniem planów urządzenia lasu dla nadleśnictw. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska staje się głównym dokumentem, na podstawie którego prowadzi się wszelkie zabiegi gospodarcze w lesie.

Działalność ww. zakresie rozpoczęliśmy w roku 2005, wykonując dwa Plany Urządzenia Lasu dla nadleśnictw w RDLP Zielona Góra jeszcze jako Wydział Urządzania Lasu w TAXUS SI.

Naszymi głównymi atutami w realizacji planów urządzenia lasu są: zaangażowanie, doświadczenie, wykwalifikowany zespół, dokładność, indywidualne podejście oraz wykorzystanie najnowszych technologii (mapa numeryczna, ortofotomapa, skaning laserowy, mobilne rozwiązana IT).

W ciągu ostatnich 10 lat wykonaliśmy:

 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Torzym na lata 2006-2015
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sława Śląska na lata 2006-2015
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żagań na lata 2011-2020
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wolsztyn na lata 2014-2023
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2015-2024
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Torzym na lata 2016-2025
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bytnica na lata 2017-2026
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadlesnictwa Babimost na lata 2018-2027
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028
 • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sulechów na lata 2020-2029


Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania 2 planów urządzenia lasu:
- Nadleśnictwo Krzystkowice w RDLP Zielona Góra
- Nadleśnictwo Parciaki w RDLP Olsztyn

Inne urządzane obiekty

Oprócz planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wykonujemy również plany urządzenia lasu dla innych jednostek, które posiadają lasy będące własnością Skarbu Państwa, a są w zarządzie różnych instytucji państwowych (ministerstw, agencji nieruchomości rolnych, wojewodów, marszałków), bądź w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, prawnych lub są dzierżawione (różne formy władania).

Dla lasów, których właścicielem jest Skarb Państwa niezależnie od wielkości ich powierzchni i formy władania (grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie czy dzierżawie) sporządza się plany urządzenia lasu. Plany te podobnie jak plany urządzenia lasu dla nadleśnictw sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Plan urządzenia lasu zatwierdza Minister Środowiska i na podstawie tego planu prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

W ramach już zrealizowanych prac wykonaliśmy:

 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - obiekt „PB Kołobrzeg” w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Organika–Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa- obiekt Kompleks Leśny Puszcza Mariańska będącego w zarządzie Ministra Obrony Narodowej na lata 2013-2022.
 • PUL dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania w administracji Zakładu Lasów Poznańskich na lata 2013-2022.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TP EmiTel – obiekt Gospodarstwo Leśne RCN Warszawa/Raszyn na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Badawczego Leśnictwa na lata 2013-2022.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022.
 • PUL Chorągiew Stołeczna ZHP Ocypel – na lata 2015 - 2024
 • PUL Niewiadów – na lata 2015-2024
 • PUL dla RZI w Zielonej Górze na lata 2017-2026 (Pstrąże)
 • PUL dla RZI w Zielonej Górze na lata 2018-2027 (Żubrów)
 • PUL dla RZI w Gdyni na lata 2018-2027 (obiekty: Wicko Morskie, Rumia, Rzucewo, Babie Doły, Siemirowice, Dębogórze)
 • PUL dla Pasa Nadbrzeżnego w zasięgu administracji Urzędu Morskiego w Słupsku na lata 2018-2027

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania 2 planów urządzenia lasu:
- dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie na lata 2021-2030
- dla Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie, dzielnica Bielany, m. st. Warszawa

 

Opracowanie fitosocjologiczne

Celem opracowań fitosocjologicznych jest rozpoznanie i skartowanie zbiorowisk roślinnych w randze zespołu, podzespołu lub wariantu oraz określenie stanu zbiorowisk wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji (charakterystyki zbiorowisk, zestawień tabelarycznych, map, materiałów dokumentacyjnych).

Opracowania fitosocjologiczne obejmują aspekty:

 • identyfikację fitosocjologiczną i inwentaryzację przestrzenną aktualnej roślinności rzeczywistej,
 • określenie stopnia odkształcenia poszczególnych płatów,
 • określenie tendencji dynamicznych przejawianych przez aktualne płaty roślinności,
 • rozpoznanie chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wyróżnianych na podstawie identyfikatorów fitosocjologicznych,
 • diagnozę specyfiki siedliska, poprzez określenie potencjalnej roślinności naturalnej.

Dotychczasowe opracowania fitosocjologiczne zostały wykonane w ramach projektów:

 • Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego
 • Plan Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Plan Ochrony Poleskiego Parku Narodowego

Prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza, jako jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi analizę potencjalnego wpływu zapisów projektowanego planu na elementy środowiska naturalnego, w szczególności na stan zachowania gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną prawną oraz na stan zachowania siedlisk przyrodniczych wymienionych jako cenne z punktu widzenia Unii. Ponadto, Prognoza dąży także do ustalenia, czy zapisy projektowanego Planu Urządzenia Lasu mogą naruszać w jakikolwiek sposób wymogi Dyrektywy Rady 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzanym w środowisku naturalnym.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku nakłada wykonanie elementów wyszczególnionych w art. 51 i 52 przez organ sporządzający Prognozę. W myśl w/w ustawy, Prognoza zawierać powinna w szczególności:

 • informacje o zawartości, głównych celach projektu planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 • propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto, powinny być określone i ocenione:

 • istniejący stan środowiska na obszarach objętych projektem planu w obszarach oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji planu,
 • istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie,
 • cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu planu,
 • przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na: różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, ludzi, wodę, powietrze, klimat, krajobraz i zabytki.

Prognoza powinna również przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Dodatkowo, zakres i stopień szczegółowości dla każdej Prognozy oddziaływania na środowisko zawiera pismo Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

W ramach zrealizowanych prognoz oddziaływania na środowisko wykonaliśmy:

RDLP Piła:

 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Trzcianka,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kaczory,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Jastrowie,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krucz,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krzyż,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa Człopa,

RDLP Zielona Góra

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żagań,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wolsztyn,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sława Śląska,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie.

RDLP Olsztyn:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jagiełek,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stare Jabłonki,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olsztyn.

Dla lasów innych niż pozostające w zarządzie PGL LP:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A. na okres 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2020,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu kompleksu leśnego "Puszcza Mariańska",
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu kompleksu leśnego Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania.

Od roku 2010 dla każdego planu urządzenia lasu dla lasów w zarządzie PGL LP sporządziliśmy prognozę oddziaływania PUL na środowisko.

W chwili obecnej trwają prace nad projektami:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzystkowice,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Parciaki,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie.

Opracowania glebowo-siedliskowe

Prace glebowo-siedliskowe wykonuje się dla gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Wynikiem tych prac jest sporządzona dokumentacja (elaborat wraz mapami) na potrzeby hodowli lasu oraz planowania urządzeniowego. Opracowania glebowo-siedliskowe zawierają propozycje potencjalnych składów drzewostanów zalecanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem celów gospodarczych, wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak również wymagań ochrony przyrody. Opracowane gleby i siedliska leśne służą do wyznaczania granic pododdziałów i ich sposobów zagospodarowania, a także projektowania na nich odpowiednich typów drzewostanów. W celu prawidłowego rozpoznania warunków glebowo-siedliskowych w każdym nadleśnictwie, czy innym obiekcie - zaleca się wykonywane takich prac przed przystąpieniem do właściwych prac urządzeniowych. Opracowanie glebowo siedliskowe wykonuje się raz na 40-50 lat.

W ramach już zrealizowanych prac wykonaliśmy:

 • Elaborat glebowo-siedliskowy dla Babiogórskiego Parku Narodowego na lata 2009-2020.
 • Elaborat glebowo-siedliskowy dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031. (Aktualizacja)
 • Elaborat glebowo-siedliskowy dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” na lata 2012-2031.
 • Elaborat glebowo-siedliskowy dla „Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego” na lata 2012-2031.
 • Elaborat glebowo-siedliskowy dla rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” na lata 2011-2030.
 • Elaborat siedliskowy dla gruntów przejętych po 01.01.2020 r. dla Nadleśnictwa Sulechów wg stanu na 01.01.2020 r.

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania elaboratu glebowo-siedliskowego dla gruntów przejętych po 01.01.2001 r. dla Nadleśnictwa Krzystkowice oraz opracowania glebowo-siedliskowego w ramach Planu Urządzenia Lasu Dęby Młocińskie na lata 2021-2030, dzielnica Bielany m. st. Warszawy.