Dla Starostw

  • Fot. K.Szyc 22
    Fot. K.Szyc

1. Oferta Uproszczonych planów urządzania lasu

Oferujemy wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu/inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wraz z koniecznymi opiniami i uzgodnieniami.

Prace prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również z wytycznymi Zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016r.

Uproszczony plan urządzenia lasu zawiera opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, który po zatwierdzeniu przez Starostę, jest podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów, oraz organów nadzorujących gospodarkę leśną.

Realizacja projektów na terenie całej Polski, pozwoliła nam zostać liderem rynku UPUL, a zdobyte doświadczenie jest mocną stroną naszego zespołu.

W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.) oraz aplikacji mobilnych służących do pracy w terenie.


2. Oferta przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko UPUL

Od początku istnienia Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu przy tworzeniu dokumentacji urządzeniowej brane są pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze.

Firma TAXUS UL sporządza Prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu, jako jeden z elementów postępowania przy opiniowaniu UPUL.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji. Wykonywane w ramach procedury Prognozy oddziaływania na środowisko, spełniają wymagania formalno-prawne oraz są zgodne z wytycznymi organów opiniodawczych.