Prognozy oddziaływania na środowisko

 • Fot. O.Krettek 10
  Fot. O.Krettek

Prognoza, jako jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi analizę potencjalnego wpływu zapisów projektowanego planu na elementy środowiska naturalnego, w szczególności na stan zachowania gatunków grzybów, roślin i zwierząt objętych ochroną prawną oraz na stan zachowania siedlisk przyrodniczych wymienionych jako cenne z punktu widzenia Unii. Ponadto, Prognoza dąży także do ustalenia, czy zapisy projektowanego Planu Urządzenia Lasu mogą naruszać w jakikolwiek sposób wymogi Dyrektywy Rady 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzanym w środowisku naturalnym.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku nakłada wykonanie elementów wyszczególnionych w art. 51 i 52 przez organ sporządzający Prognozę. W myśl w/w ustawy, Prognoza zawierać powinna w szczególności:

 • informacje o zawartości, głównych celach projektu planu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 • propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto, powinny być określone i ocenione:

 • istniejący stan środowiska na obszarach objętych projektem planu w obszarach oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji planu,
 • istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie,
 • cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu planu,
 • przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na: różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, ludzi, wodę, powietrze, klimat, krajobraz i zabytki.

Prognoza powinna również przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Dodatkowo, zakres i stopień szczegółowości dla każdej Prognozy oddziaływania na środowisko zawiera pismo Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko wydane przez właściwego terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

W ramach zrealizowanych prognoz oddziaływania na środowisko wykonaliśmy:

RDLP Piła:

 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Trzcianka,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kaczory,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Jastrowie,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krucz,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Krzyż,
 • Prognozę oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu nadleśnictwa Człopa,

RDLP Zielona Góra

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żagań,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wolsztyn,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sława Śląska,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie.

RDLP Olsztyn:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jagiełek,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Stare Jabłonki,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Olsztyn.

Dla lasów innych niż pozostające w zarządzie PGL LP:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A. na okres 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2020,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu kompleksu leśnego "Puszcza Mariańska",
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu kompleksu leśnego Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania.

Od roku 2010 dla każdego planu urządzenia lasu dla lasów w zarządzie PGL LP sporządziliśmy prognozę oddziaływania PUL na środowisko.

W chwili obecnej trwają prace nad projektami:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krzystkowice,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Parciaki,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie.