Pracownia UPUL

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu jest dokumentem gospodarki leśnej sporządzanej dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zespół tworzący Pracownię UPUL zajmuje się zadaniami z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej w tworzeniu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Wymienić tu można:

 • pozyskanie i przetwarzanie danych ewidencyjnych;
 • przygotowywanie danych do prac taksacyjnych;
 • pozyskiwanie oraz analiza danych teledetekcyjnych na potrzeby przygotowywanie projektów UPUL;
 • przetwarzanie danych terenowych;
 • tworzenie oraz druk map gospodarczych drzewostanów do UPUL;
 • przetwarzanie danych dla potrzeb Banku Danych o Lasach.

Pracownia UPUL jest doświadczonym zespołem w tworzeniu takich dokumentów. Dotychczas wykonaliśmy ponad 80 Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu. Spośród wszystkich można tu wymienić między innymi:

 • powiat ostródzki;
 • powiat mielecki;
 • powiat nowosądecki;
 • powiat sieradzki;
 • powiat legionowski;
 • powiat krośnieński;
 • powiat bytowski.