Plany Ochrony Rezerwatów Przyrody

 • Fot. B.Iwaniuk 25
  Fot. B.Iwaniuk

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi [art. 13. pkt. 1. ustawy o ochronie przyrody].

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) plan ochrony rezerwatu przyrody sporządza się na okres 20 lat.

Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody tworzy się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Plan ochrony rezerwatu przyrody zawiera:

 • Analizę dostępnych materiałów niepublikowanych i dostępnych opracowań publikowanych w zakresie ich przydatności do sporządzenia planu ochrony;
 • Wyszczególnienie gruntów w granicach obszaru objętego sporządzaniem planu;
 • Inwentaryzację zasobów , tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką;
 • Ocenę stanu i prognozę przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • Charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego;
 • Charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • Charakterystykę i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • Koncepcję ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;
 • Ocenę przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

W ramach zrealizowanych planów ochrony rezerwatów przyrody wykonaliśmy:

 • Plan ochrony rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”;
 • Dokumentację projektową na potrzeby Planu ochrony rezerwatu przyrody „Las Bielański”;
 • Dokumentację projektową na potrzeby Planu ochrony rezerwatu przyrody „Las im. Króla Jana Sobieskiego”.