Plany Ochrony Parków Narodowych

 • Fot. O.Krettek 25
  Fot. O.Krettek

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów [art. 8. pkt. 1, 2. ustawy o ochronie przyrody].

Projekt planu ochrony parku narodowego tworzy się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Plan ochrony parku narodowego zawiera:

 • Analizę dostępnych materiałów niepublikowanych i dostępnych opracowań publikowanych w zakresie ich przydatności do sporządzenia planu ochrony;
 • Wyszczególnienie gruntów w granicach obszaru objętego sporządzaniem planu;
 • Inwentaryzację zasobów , tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką;
 • Ocenę stanu i prognozę przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • Charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego;
 • Charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • Charakterystykę i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • Koncepcję ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;
 • Ocenę przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

W ramach zrealizowanych planów ochrony parków narodowych wykonaliśmy:

 • Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego – projekt realizowany przez konsorcjum: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska oraz TAXUS SI Sp. z o.o.;
 • Plan Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego – projekt realizowany przez konsorcjum: Klub Przyrodników oraz TAXUS SI Sp. z o.o.;
 • Plan Ochrony Poleskiego Parku Narodowego - projekt realizowany przez konsorcjum: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl oraz TAXUS SI Sp. z o.o.

Wszystkie trzy plany ochrony parków narodowych aktualnie znajdują się w trakcie opiniowania.