OP

Plany Ochrony Parków Narodowych

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów [art. 8. pkt. 1, 2. ustawy o ochronie przyrody].

Projekt planu ochrony parku narodowego tworzy się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Plan ochrony parku narodowego zawiera:

 • Analizę dostępnych materiałów niepublikowanych i dostępnych opracowań publikowanych w zakresie ich przydatności do sporządzenia planu ochrony;
 • Wyszczególnienie gruntów w granicach obszaru objętego sporządzaniem planu;
 • Inwentaryzację zasobów , tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką;
 • Ocenę stanu i prognozę przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • Charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego;
 • Charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • Charakterystykę i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • Koncepcję ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;
 • Ocenę przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

W ramach zrealizowanych planów ochrony parków narodowych wykonaliśmy:

 • Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego – projekt realizowany przez konsorcjum: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska oraz TAXUS SI Sp. z o.o.;
 • Plan Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego – projekt realizowany przez konsorcjum: Klub Przyrodników oraz TAXUS SI Sp. z o.o.;
 • Plan Ochrony Poleskiego Parku Narodowego - projekt realizowany przez konsorcjum: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl oraz TAXUS SI Sp. z o.o.

Wszystkie trzy plany ochrony parków narodowych aktualnie znajdują się w trakcie opiniowania.

Plany Ochrony Rezerwatów Przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi [art. 13. pkt. 1. ustawy o ochronie przyrody].

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) plan ochrony rezerwatu przyrody sporządza się na okres 20 lat.

Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody tworzy się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Plan ochrony rezerwatu przyrody zawiera:

 • Analizę dostępnych materiałów niepublikowanych i dostępnych opracowań publikowanych w zakresie ich przydatności do sporządzenia planu ochrony;
 • Wyszczególnienie gruntów w granicach obszaru objętego sporządzaniem planu;
 • Inwentaryzację zasobów , tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką;
 • Ocenę stanu i prognozę przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • Charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego;
 • Charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • Charakterystykę i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Analizę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • Koncepcję ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Wskazanie zadań ochronnych z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;
 • Ocenę przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

W ramach zrealizowanych planów ochrony rezerwatów przyrody wykonaliśmy:

 • Plan ochrony rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”;
 • Dokumentację projektową na potrzeby Planu ochrony rezerwatu przyrody „Las Bielański”;
 • Dokumentację projektową na potrzeby Planu ochrony rezerwatu przyrody „Las im. Króla Jana Sobieskiego”.

Plany Ochrony Obszarów Natura 2000

Obszar Natura 2000 obejmuje obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 stanowi systemem obszarów chronionych, który ma zapewnić zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz trwałość flory i fauny Europy. Europejska Sieć Ekologiczna (jak inaczej nazywana jest Natura 2000) działa w sposób spójny merytorycznie i organizacyjnie na  terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

 • Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) — obszary zidentyfikowane na podstawie kryteriów zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwanej w skrócie Dyrektywą Ptasią. W obszarze powołanym na mocy Dyrektywy Ptasiej przedmiot ochrony stanowią gatunki ptaków wymienione w załączniku I ww. Dyrektywy;
 • Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) — obszary zidentyfikowane na podstawie kryteriów zawartych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., zwanej w skrócie Dyrektywą Siedliskową. W obszarze powołanym na mocy Dyrektywy Siedliskowej przedmiot ochrony stanowią siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz populacje gatunków roślin i zwierząt nieopierzonych z załącznika II i IV ww. Dyrektyw a także ich siedliska.

Dla obszaru Natura 2000 minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony na okres 20 lat, uwzględniający ekologiczne właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony, wykorzystując, obejmujące obszar Natura 2000, plany ochrony ustanowione dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz plany urządzenia lasu.

Plan ochrony obszaru Natura 2000 zawiera:

1) opis i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
2) opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków;
3) wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do potrzeb;
4) określenie zakresu monitoringu przyrodniczego;
5) opis przebiegu granic obszaru Natura 2000.

W ramach zrealizowanych planów ochrony obszarów Natura 2000 wykonaliśmy:
1. Plan ochrony obszaru OSO Jezioro Świdwie PLB320006.

W ramach sporządzania Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sulechów na lata 2020-2029 sporządzono dla dwóch obszarów Natura 2000: PLH080028 Krośnieńska Dolina Odry, PLH080067 Rynna Gryżyny (dla części obszarów leżących na terenach Nadleśnictwa Sulechów) dokumentację przyrodniczą wyczerpująca znamiona planów zadań ochronnych.

 

 

 

Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze wykonywane są na potrzeby opracowywania planów urządzenia lasu, planów zadań ochronnych, planów ochrony parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

W ramach inwentaryzacji przyrodniczych wykonujemy:

 • inwentaryzację ekosystemów leśnych i nieleśnych;
 • inwentaryzację martwego drewna;
 • inwentaryzację dzikich zwierząt;
 • inwentaryzację parków podworskich;
 • inwentaryzację szkód od zwierzyny płowej;
 • inwentaryzację stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

W ramach zrealizowanych inwentaryzacji przyrodniczych wykonaliśmy:

 • Inwentaryzację ekosystemów leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych;
 • Inwentaryzację ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego;
 • Inwentaryzację parku w Grębocicach;
 • Inwentaryzację uszkodzeń od zwierzyny w LKP Lasy Janowskie;
 • Inwentaryzację drewna martwego w Rezerwacie Przyrody „Las Kabacki”.

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie, dzielnica Bielany, m. st. Warszawa, w ramach której wykonujemy inwentaryzację faunistyczną (małe ssaki, nietoperze, owady, ptaki), florystyczą, fitosocjologiczną, martwego drewna.