Końcowy odbiór prac terenowych - taksacja w jednym z największych Nadleśnictw w Polsce

Odbior

Dnia 27 kwietnia 2018 r. na terenie Nadlesnictwa Lubsko miał miejsce końcowy odbiór prac urządzeniowych (taksacyjnych - 32 252,12 ha) związany z trzecim etapem prac nad projektem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028. Odbiór składał się z dwóch części, podzielonych na część kameralną i terenową. W części kameralnej Wykonawca przedstawił wykazy szczegółowe i podsumowanie wyników inwentaryzacji. W części terenowej, która polegała na objeździe terenu całego Nadleśnictwa, dyskutowano nad wybranymi problemami, związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa: przebudową drzewostanów, prowadzeniem drzewostanów rębnych, wskazówkami gospodarczymi, naruszeniem stanu posiadania, pasami biologicznymi, zagrożeniami od zwierzyny i innymi. Odbiór zakończył się przyjęciem prac taksacyjnych i pozytywną opinią zespołu kontrolującego oraz spisaniem protokołu, który kończy III etap prac urządzeniowych dla Nadleśnictwa Lubsko.
W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Lubsko oraz firmy TAXUS UL.